mezőberény logó
A régi oldal 2005 - 2011 közötti cikkei
  • Emlékmûvet avattunk
  • 2011-09-03 19:24

2011. szeptember 3-án emléket állított "Mezõberény" a Budapestrõl Mezõberénybe - 1951-ben -kitelepítettek emlékére. (Felvételek a képre kattintva láthatóak).


Cikkhez tartozó fotók

  • Pályázati kiírás
  • 2011-09-05 10:12


Mezõberény Város önkormányzati Képviselõ-testülete a mezõberényi Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói (magasabb vezetõi) állására a következõk szerint írja ki a pályázatot:


 

1. A pályázatot meghirdetõ szerv:

Mezõberény Város önkormányzatának Képviselõ-testülete, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.

2. Meghirdetett munkahely:

Városi Közszolgáltató Intézmény

Mezõberény, Békési út 17. B. lh. fsz. 1. sz.

igazgató (magasabb vezetõ)

Magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól, 4 hónap próbaidõ kikötése mellett.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: A Városi Közszolgáltató Intézmény jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott vezetõi feladatok ellátása.

3. Képesítési és egyéb feltételek:

- képesítési feltételek: felsõfokú iskolai végzettség,

- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,

- elõnyt jelent: felsõfokú agrár-, mûszaki, városgazdálkodási-, vagy településüzemeltetési mérnök, közgazdasági egyetemi vagy fõiskolai végzettség, legalább 5 éves, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ szakmai gyakorlat, idegen nyelvtudás.

4. Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések – ez utóbbit elektronikus formában (cd lemezen) is -,

- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy:

a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

b.) a pályázó egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

c.) a képviselõ-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

6. A pályázat benyújtásának határideje:

A megjelenéstõl számított 30 nap.

7. A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen, 2011. november 1-jétõl tölthetõ be.

8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei:

A pályázatot személyesen Mezõberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezõberény, Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezõberény Város önkormányzati Képviselõ-testülete címére (5650 Mezõberény, Kossuth t. 1. sz.) történõ megküldésével. A borítékon kötelezõ feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói állás”.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követõen a Képviselõ-testület hozza a pályázat benyújtási határidejét követõ eljárási és véleményezési idõszak utáni soros Képviselõ-testületi ülésen.

A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minõsíti.

Bõvebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 5.


  • Szentelési Ünnepség
  • 2011-09-12 09:58


2011. szeptember 10-én a ,, Katicabogár " Evangélikus Német Nemzetiségû Óvoda Szentelési Ünnepségére került sor Mezõberényben. Bõvebben:  http://hir6.hu/cikk/58080/felszenteltek_az_ovit_mezoberenyben


 


  • 2011. szeptember 17. (szombat) programok
  • 2011-09-12 16:47


   2011. szeptember 17-i programok Mezõberényben:


 

 

 

 

 

 

"KöZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP"

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2011. szeptember 17-én 9.00 órától 16.00 óráig a Mezõberény Piac téren megrendezésre kerül a "Közlekedésbiztonsági nap" elnevezésû rendezvény.

A változatos program keretén belül a mezõberényi és a környezõ települések általános iskolás tanulói különbözõ állomáshelyeken hasznos információkat szerezhetnek, és számot adhatnak közlekedési, bûnmegelõzési és egyéb ismereteikrõl.

Minden állomáshelyen teljesítményük alapján játékfillérekben részesülnek, melybõl a helyszínen található „Filléres Áruház”-ban hasznos tárgyakat vásárolhatnak.

A rendezvényen felnõtt látogatók is részt vehetnek, akik az általuk szerzett játékfilléreket felajánlhatják a gyermekek számára.

 

Programok:           

Egész napos filmvetítés,

FILLÉRES ÁRUHÁZ

Rajzkiállítás,

Tesztlap kitöltések,

KRESZ memóriák,

Akadálypálya kerekesszékkel,

Tûzoltó bemutató,

KRESZ Keresztrejtvények,

Részeg szemüveg ( 18. év felett ),

Mentõs bemutató,

Segédmotoros és kerékpáros ügyességi pályák,

KRESZ – PARK,

Számítógépes tesztlap kitöltés,

Bohóc bicikli,

önvédelmi bemutató,

Ingyenes kerékpár gravírozás.

 

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

 

                        Mezõberényi Rendõrõrs

 

 

I. MEZÕBERÉNYI TöLTöTTKÁPOSZTA FESZTIVÁL

 

2011. szeptember 17-én A VÁROSI LIGETBEN

 

A város civil szervezeteinek összefogásával, és az OPSKK támogatásával elsõ alkalommal kerül megrendezésre a Töltöttkáposzta Fesztivál a Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület szervezésében.


A Fesztivál fõvédnöke: Siklósi István polgármester.


Hogy miért éppen töltöttkáposzta?

Azért, mert a Kárpát-me­den­cé­ben élõ soknemzetiségû népességnek évszázadok óta kedvenc ele­dele, és napjainkban is jeles helye van az étkek sorában.

A kü­lön­bö­zõ népcsoportok eltérõ ízvilága városunkban is különbözõ ké­szí­té­si módokat eredményezett. Az elõdöktõl örökölt hagyományok be­mutatására kiváló alkalom a fesztivál, ami egyben fõzési ver­seny, egyszersmind hagyományteremtés is.
A gasztronómiai eseményt kulturális program kíséri, kellemes szórakozást nyújtva a jelenlévõknek.


Program:

8 órától fõzés a ligetben a résztvevõknek kisorsolt helyeken,

 

12 órától ebéd, kóstolás, zsûrizés, 13 órakor eredményhirdetés, díjak, emléklapok átadása.


A délután folyamán: szórakoztató mûsor a színpadon

Fellépnek:

Berényi Népdalkör, Szlovák Pávakör, Német Hagyo­mányápoló Egyesület tánccsoportja, “Leg a láb” AMI növendékei,  Mezõberényi Mazsorett Csoportok.


Eddig húsznál több szervezet, csoport jelentkezett a fõzésre, de további „hagyományápolók” (szervezetek, csoportok, családok, alkalmi társulások, egyéni versenyzõk) jelentkezését is elfogadjuk 2011. szeptember 15-éig a program felelõsénél;

aki további információkkal is szolgál: Csók Imréné, telefonszáma: 06-20/938-9165


Tisztelettel hívjuk és várjuk a hagyományok, a hagyományteremtés iránt érdeklõdõket!


Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület

 


  • ÚJRA SZÍNHÁZI ÉVAD
  • 2011-09-12 17:12